Wieści Podlaskie

Zarząd województwa podlaskiego z wotum zaufania

Siemiatycze Wt. 20.06.2023 11:05:37
20
cze 2023

Raport na temat stanu województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok – to główne punkty posiedzenia sejmiku województwa podlaskiego, jakie odbyło się w poniedziałek, 19 czerwca. Po zapoznaniu się z dokumentami radni większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Natomiast odrzucili w głosowaniu wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium.

– Dziękuję za każdy głos. To był trudny rok ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą: wojnę na Ukrainie i trwający kryzys na granicy z Białorusią. Jednak udało się nam przezwyciężyć trudności i wiele dokonać: poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych, zmalało bezrobocie, wzrosło PKB. Udzielone przez sejmik wotum zaufania to dla nas impuls i zachęta do dalszego skutecznego działania na rzecz regionu – powiedział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Przed uchwaleniem wotum zaufania radni rozpatrzyli raport o stanie województwa. Wynika z niego, że sytuacja gospodarcza w regionie, jak i w kraju ulegała poprawie. W szybkim tempie rósł eksport, produkcja przemysłowa, płace, sprzedaż i konsumpcja.

PKB na mieszkańca wzrosło w stosunku do poprzedniego roku, a tempo wzrostu tego wskaźnika było wyższe w porównaniu do średniej krajowej, co wiąże się z wyraźnym wzrostem gospodarczym.

Mimo niesprzyjających warunków i ograniczeń gospodarczych, związanych z pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie, obserwowany jest również duży wzrost eksportu z regionu. Właśnie w ubiegłym roku nastąpił też największy do tej pory wzrost eksportu do krajów wschodnich (4 mld euro m.in. do Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii), a najważniejszym partnerem na Wschodzie stała się Litwa. Stale również rośnie liczba powstających w regionie firm, przedsiębiorstw innowacyjnych (25 proc.) i podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Mamy się czym pochwalić również w innych sektorach. Podlaskie osiąga najwyższe wyniki w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), zajmując 2. pozycję w kraju po województwie warmińsko-mazurskim. Silną stronę regionu stanowi także certyfikowane rolnictwo ekologiczne (4. miejsce w kraju).

Poprawia się również sytuacja materialna gospodarstw domowych (wzrastają dochody, maleje stopa bezrobocia i wskaźnik migracji, czyli liczba osób wyjeżdżających z regionu).

Z minusów, odnotowano zbyt mały wskaźnik absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, zbyt mało jest łóżek w szpitalach w przeliczeniu na pacjenta czy utwardzonych dróg.

Jednak, jak zapowiedział marszałek, te minusy zostaną w najbliższej perspektywie finansowej zniwelowane. – Specjalnie tak zaprogramowaliśmy nowy program regionalny, aby wspierać właśnie te obszary, w których jesteśmy trochę niżej, w których występują pewne braki – zapowiedział Artur Kosicki. – Na przykład na drogi wojewódzkie zarezerwowaliśmy ok. 150 mln euro w naszym programie, do tego dochodzi alokacja w Polsce Wschodniej – 430 mln euro do podziału.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 17 radnych, 7 było przeciw i 5 wstrzymało się od głosu.

Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Dochody województwa zaplanowane na ponad 770 mln zł zrealizowano w ponad 93 proc. (720,5 mln zł). Natomiast wydatki, które ustalono na blisko 840 mln zł – zrealizowano na poziomie ponad 84,7 procent (711 mln zł). Najwięcej samorząd wydał na: transport, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz ochronę zdrowia. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9,5 mln zł.

Wykonanie planu finansowego za ubiegły rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), która nie zgłosiła żadnych uwag.

RIO nie zgodziła się ze stanowiskiem komisji rewizyjnej sejmiku, która wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. Tu należy przypomnieć, że wśród 13 radnych, wchodzących w skład komisji rewizyjnej, większość reprezentuje kluby i partie opozycyjne (KO i Polska 2050). RIO odrzuciła uwagi tej komisji.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na dyskusje i wystąpienia klubowe nad projektem komisji rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium. W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Paweł Wnukowski:

– Pragnę zauważyć, że już po tym co zaprezentował pan skarbnik, po zapoznaniu się z raportem o stanie województwa, decyzja o pełnym poparciu dla obecnego zarządu i udzieleniu mu absolutorium jest oczywista i każdy, kto obiektywnie, uczciwie i sprawiedliwie oceni przedstawione dane, musi się z tym zgodzić. Ten zarząd województwa z ramienia Zjednoczonej Prawicy pod przewodnictwem pana marszałka Artura Kosickiego w pełni zasługuje na uznanie i szacunek, a absolutorium jest tylko potwierdzeniem tej oczywistości – mówił. – Rok 2022, ale i poprzednie lata od 2019 roku począwszy, czyli okres, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość z woli mieszkańców sprawuje władzę w naszym województwie, były najlepszymi latami dla tego województwa – dodał.

Wyliczał, jak wysokie nakłady zarząd przeznaczył m.in. na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia, kulturę i dziedzictwo narodowe, sport, modernizację i upowszechnianie dobrych praktyk na podlaskiej wsi, inwestycje w bezpieczeństwo (wsparcie OSP, policji, straży granicznej), wsparcie gmin z terenów przygranicznych czy na autorski pomysł, czyli Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Nawet nowy program regionalny ma rekordowy budżet w historii podlaskiego samorządu, bo 1,3 mln euro.

– Rok 2022, pomimo globalnych problemów, był dla samorządu województwa podlaskiego okresem stabilnego rozwoju, czyli stało to w zgodzie z zapowiedziami pana marszałka z listopada 2021 roku. Kwoty, liczba działań, ogromne zaangażowanie na wszystkich polach robią wrażenie, dlatego podkreślę jeszcze raz, że z twardymi danymi nie warto dyskutować – podkreślił radny Wnukowski.

Radni odrzucili w głosowaniu wniosek komisji rewizyjnej.


Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Mateusz Duchnowski / UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.